MaterialForm
MaterialNameEn Finnish language materials at the University of Turku
MaterialNameFi Turun yliopiston suomen kielen kieliaineistoja
MaterialNameSv Finnish language materials at the University of Turku
MaterialDescriptionEn The Finnish language materials at the University of Turku include text and tape recording archives. The text corpus contains over a million lexemes and about 200 000 sentences. The tape recording archives contain about 5 500 hours of original dialect recordings.
MaterialDescriptionFi Turun yliopiston suomen kielen oppiaineeseen on arkistoitu alkuperäisaineistoja ja mikrojäljenteitä. Alkuperäiskokoelmien rungon muodostavat kaksi suurta arkistoa, lauseopin arkisto ja äänitearkisto. Kaikkiaan lauseopin arkiston korpus käsittää toista miljoonaa sanetta ja noin 200 000 lausetta. Äänitearkisto taas on nauhoitekokoelma, jossa on n. 5 500 tuntia alkuperäisiä murrenauhoitteita: aluemurteiden äänitteitä n. 4 600 tuntia, sosiaalisten murteiden ja muita nykypuhekielen äänitteitä n. 500 tuntia sekä erityyppisiä muita nauhoitteita muutama sata tuntia.
MaterialDescriptionSv The Finnish language materials at the University of Turku include text and tape recording archives. The text corpus contains over a million lexemes and about 200 000 sentences. The tape recording archives contain about 5 500 hours of original dialect recordings.
MaterialURL http://www.utu.fi/hum/suomi/kokoelma.htm
MaterialContacts University of Turku
KeywordsAuthoringTools

KeywordsCodingAndCompression

KeywordsDiscourseAndDialogue

KeywordsEvaluation

KeywordsInformationExtraction

KeywordsInformationRetrieval

KeywordsKnowledgeRepresentationAndDiscovery

KeywordsLanguageAnalysis

KeywordsLanguageResources SpokenLanguageCorporaArea, LanguageResourcesInGeneral, WrittenLanguageCorporaArea
KeywordsLanguageUnderstanding

KeywordsMathematicalMethods

KeywordsMultilinguality

KeywordsMultimodality

KeywordsNaturalLanguageGeneration

KeywordsSpokenLanguageInput

KeywordsSpokenOutputTechnologies

KeywordsWrittenLanguageInput

Topic revision: r3 - 2008-04-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback