In English | Suomeksi | På svenska

Välkommen till FiLT

Denna webbplats utvecklas av Institutionen för allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet. Det nordiska dokumentationsprojektet gällande språkteknologi var delvis financierad av det Nordiska språkteknologiska forskningsprogrammet administrerad av NordForsk.

Vi samarbetar via NorDokNet med liknande webbplatser i

Vad är språkteknologi?

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt område, som undersöker tekniska medel och metoder för datoriserad behandling av naturligt språk (tal och text).

Några välkända tillämpningar är bland annat skrivverktyg (t.ex. stavningskontroll) och taligenkänning. Det finns också flera andra tillämpningsområden inom språkteknologi. De är föreställda på Teknologier -sidan och på Language Technology World -webbplatsen.

Publikationer och elektroniska arkiv

Standarder och förkortningar

Övrigt information

Topic revision: r4 - 2008-02-04 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback