In English | Suomeksi | På svenska

Tervetuloa FiLT:iin

FiLT on Suomen kieliteknologian dokumentaatiokeskus. Keskusta kehittää ja ylläpitää Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos. Pohjoismaisia kieliteknologian dokumentaatiohankkeita rahoittaa Pohjoismainen kieliteknologian tutkimusohjelma, jota hallinnoi NordForsk.

Tätä dokumentointikeskusten yhteistyötä koordinoi NorDokNet-hanke ja siinä on FiLT:n lisäksi mukana keskukset:

Mitä on kieliteknologia?

Kieliteknologia (engl. Human language technology) on monitieteinen tieteenala, joka tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä (puhetta tai kirjoitusta) voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon.

Tunnetuimmat kieliteknologian sovellusalat lienevät automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus. Näiden lisäksi kieliteknologialla on useita muita sovellusalueita, joita on esitelty mm. Teknologioita -osiossa sekä Language Technology World-sivustolla, ja suomeksi Kieliteknologian sovellus- ja erikoistumisalueita -sivulla.

Julkaisut ja sähköiset arkistot

Standardeja ja lyhenteitä

Muita tietolähteitä

Topic revision: r7 - 2008-02-04 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback