In English | Suomeksi | På svenska

Tapahtumia ja yhteyksiä

Linkkejä lähinnä kieliteknologiaa koskeviin seminaareihin ja konferensseihin:

Uutisia:

  • Pohjoismaisia kieliteknologiaa koskevia uutisia Ruotsin kansallisesta kieliteknologian tiedotuskeskuksesta (Sveriges nationella informationscentrum för språkteknologi) Språkteknologi.se: englanniksi ja ruotsiksi.
  • Uutisia laajemmalti maailmalta LT-World -sivuston kohdasta News.

Muita tietolähteitä

Topic revision: r4 - 2008-12-05 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback