In English | Suomeksi | På svenska

Kieliteknologian opetus

Lyhyt johdatus kieliteknologian opetukseen Suomessa sekä linkkejä Eurooppalaisiin kieliteknologian oppilaitoksiin.

Maisteritason opinnot

Suomessa kieliteknologiaa voi lukea pääaineena Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen laitoksella sekä sivuaineena useissa eri yliopistoissa (esim. Joensuun ja Tampereen yliopistoissa). Teknillisen korkeakoulun opiskelijat voivat erikoistua kieli- ja puheteknologiaan opintojensa loppuvaiheessa.

Kieliteknologian opetuksen verkostossa (KIT-verkostossa) on tällä hetkellä on mukana 10 suomalaista yliopistoa. Verkosto on toiminut vuodesta 2001 lähtien ja sitä rahoitti opetusministeriö vuoden 2005 loppuun saakka. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos.

KIT-verkoston opiskelijat voivat valita vapaasti kursseja verkoston piirissä toimivien laitosten tarjonnasta. Suuri osa kursseista voidaan toteuttaa etäopiskeluna mm. sähköpostia, www:tä ja videokonferenssitekniikkaa käyttäen. Tavoitteena on, että jokaisen verkostoon kuuluvan yliopiston opiskelijat voivat suorittaa perusopinnot (20 opintoviikkoa) kieliteknologiassa osin etäopiskeluna ja osin perinteisenä opetuksena.

Jatko-opiskelu

Suomessa toimii kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (Graduate School of Language Technology in Finland, KIT-GS), jossa opiskelee tällä hetkellä 10 jatko-opiskelijaa. Tutkijakoulu aloitti toimintansa vuonna 2002. Jatko-opiskelijoista jo yksi on valmistunut keväällä 2004, ja kaksi muuta kesällä 2005.

Kieliteknologian jatko-opintoja voi suorittaa myös Nordic Graduate School of Language Technology:ssa (NGSLT), joka on NordForskin rahoittama tutkijakoulu.

Kieliteknologia yliopistoissa ja korkeakouluissa Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa

Topic revision: r5 - 2008-02-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback