Searched: ^u

Results from KitWiki web retrieved at 15:16 (GMT)

Unix ryhmät Corpus koneen käyttäjän pääsy niihin aineistoihin, joihin hän on saanut käyttöoikeuden, toteutetaan ns. Unix ryhmien avulla. Tällaisilla ryhmillä on ryhm ...
Unix ryhmät Unix ryhmät on kuvattu tiedostossa, joka on seuraavassa verkko osoitteessa: http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc korpukset/unix groups fin 2.html. Yksitt ...
Formalismi morfologisen jäsentimen tuottamiseen CHARACTERS: ` tt/t `:(`tt`,`t`) ` t/tt `:(`t`,`tt`) ` kk/k `:(`kk`,`k`) `T`:(``,`t`) `V`:(`a`,`e`, ...
Number of topics: 3

Topic revision: r79 - 2016-05-13 - MartinMatthiesen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback