Searched: ^c

Results from KitWiki web retrieved at 17:52 (GMT)

Character Sets of the Corpora at the UHLCS http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc corpora/character sets.html PirkkoSuihkonen Dec 2007
Korpusten merkkilajit http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc korpukset/merkkilajit csc uhlcs.html PirkkoSuihkonen Dec 2007
CKT276 (Ikk323 (Kpk392)) Konekäännös / Machine translation Käsitteitä ja termejä / Concepts and terms sv Text corpus sv Parallel text 1996 Monikielisten korpusten ...
On the Copyrights and the Rights and Duties of the Users http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc corpora/copyright eng.html (http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/agreements ...
Tekijänoikeuslaki ja korpusten käyttöä koskevat rajoitukset http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc korpukset/copyright fin.html PirkkoSuihkonen 15 Dec 2007
Korpusryhmät (Pirkko, 26.8.2007): ryhmät ja luvat 8.pdf: ryhmät ja luvat 7.pdf Ryhmät on muodostettu yhdistämällä tietoa luvan antajasta, luvan saajasta ja ...
Korpusten käyttäjien ryhmät (Uusi ehdotus: Pirkko, 29.1.2008) http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc corpora/unix groups eng.html PirkkoSuihkonen 19 Dec 2007
Korpuslingvistiikan opetus ja korpusmenetelmien käyttö tutkimuksessa Tähän on kerätty alustavaa materiaalia korpustutkimuksen opettamisesta ja menetelmien käytöst ...
Korpusten siirto: Hakemistorakenne ja tiedostojen sijoittelu (Pirkko, marraskuu 2007, tammikuu 2008) http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/csc korpukset/hakemistorakenne ...
Korpusten sijainti CSC:n koneella (Pirkko, 12.10.2007) Pirkko Suihkonen (12.10.2007) UHLCS:n korpusten hakemistorakenteen ensimmäinen jako CSC:n koneella perustuu ...
Raportteja (Pirkko, 9.10.2007) Korpusten siirtoa koskevat eri vaiheet on raportoitu alla luetelluissa pdf tiedostoissa, jotka ovat liitteenä (ks. liitetiedostot). ...
Finnish Swedish Machine Translation Challenge 2006 T 61.6090 Special course in Language Technology V P This is the KitWiki home page of the course, see also the official ...
Final Meeting of the Course The closing seminar of the machine translation course will be held next Wednesday, 10 January 2007. The location is the T2 lecture hall ...
Where to Install Software and Data, and What Disk Space Is Available to You On hyvä jos kerrotte minulle vielä mitä asentelette. Ohjelmistoasennuksista: asennuspaikka ...
MT Challenge Resources T 61.6090 Kieliteknologian erikoiskurssi Finnish Swedish Machine Translation Challenge, Autumn 2006, 7 cr T 61.6090 Kieliteknologian erikoiskurssi ...
Finnish Swedish MT Challenge 2006: Second Group The original plan (state of the art) The first idea was to do everything our selves. So, we started to implement ...
MT related texts text on machine translation of Statistical Machine Translation by Peter F. Brown, Stephen A. Della Pietra, Vincent J.Della Pietra, Robert ...
Teaching in KitWiki List of courses that use KitWiki as their working space. Related Information Selvittelyä eri kurssien vaatimista ATK ympäristöistä Courses ...
Minimal Computing Environment in Teaching of Language Technology Introduction Purpose: This describes collaboratively the minimal computing requirements of ...
Ideal Computing Environment for LT and Computational Linguistics Introduction Purpose: This describes collaboratively a `nice to have` wish list for a computing ...
Dear All Teachers (and some CL aware researchers all around) open list , At the University of Helsinki, we have a constant need to track what software and hardware ...
To add a new page (or topic ), please use the box below. Using the box will automatically set up some useful bookkeeping details, including the topic`s access rights ...
Number of topics: 22

Topic revision: r79 - 2016-05-13 - MartinMatthiesen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback