Difference: Hippu (6 vs. 7)

Revision 72010-08-04 - LauriAlanko

Line: 1 to 1
 Projektin Helsingin osastolla on käytössään Linux-kone hippu.csc.fi.

Dokumentteja

Line: 38 to 38
  Ohjelmistot on asennettu moduulijärjestelmää käyttäen. Saat moduulit käyttövalmiiksi antamalla komennon module use /v/users/lealanko/modulefiles. Tämä rivi kannattaa lisätä ~/.modules -tiedostoon, josta kerrotaan ylempänä. Tämän jälkeen voit antaa esim. komennon module add gf saadaksesi GF:n käyttöön. Tai voit antaa komennon module add molto, joka ottaa kaikki MOLTOa varten asennetut moduulit käyttöön. Tämänkin rivin voit lisätä ~/.modules -tiedostoon.
Added:
>
>

Bazaar-versionhallintajärjestelmä

Hipulle on asennettu myös Bazaar, jota voidaan käyttää versionhallintaan. Dokumentaatiota:

WP9:n päärepo on hipulla hakemistossa /fs/proj1/lcarlson/bzr/WP9.

 

Ohjelmistotoiveita

Kerro tässä, mitä lisäohjelmistoja hipulle tarvitaan, niin Lauri asentaa ne jossain vaiheessa.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback