Difference: Hippu (5 vs. 6)

Revision 62010-05-10 - LauriAlanko

Line: 1 to 1
 Projektin Helsingin osastolla on käytössään Linux-kone hippu.csc.fi.

Dokumentteja

Line: 29 to 29
  Lauri on asentanut hipulle joitain projektissa tarvittavia ohjelmistoja, joita ei järjestelmästä muuten löydy. Näitä ovat mm. seuraavat:
Changed:
<
<
* GF
>
>
  • GF, moduuli gf
  • IQMT, moduuli iqmt
  • Stanford Parser, moduuli stanford-parser
  • Stanford MT RTE:tä ei voinut asentaa järkevästi, mutta koodi löytyy hakemistosta /v/users/lealanko/modules/stanford-mt-rte/2008-10-31/
  Ohjelmistot on asennettu moduulijärjestelmää käyttäen. Saat moduulit käyttövalmiiksi antamalla komennon module use /v/users/lealanko/modulefiles. Tämä rivi kannattaa lisätä ~/.modules -tiedostoon, josta kerrotaan ylempänä. Tämän jälkeen voit antaa esim. komennon module add gf saadaksesi GF:n käyttöön. Tai voit antaa komennon module add molto, joka ottaa kaikki MOLTOa varten asennetut moduulit käyttöön. Tämänkin rivin voit lisätä ~/.modules -tiedostoon.
Line: 37 to 42
  Kerro tässä, mitä lisäohjelmistoja hipulle tarvitaan, niin Lauri asentaa ne jossain vaiheessa.
Deleted:
<
<
- UPC:n IQMT-evaluointipaketti http://www.lsi.upc.edu/~nlp/IQMT/

- Stanfordin Entailment-Based MT Evaluation http://nlp.stanford.edu/software/mteval.shtml

- Stanford Parser http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml

-- MaaritKoponen - 2010-04-27

 
 
<--/commentPlugin-->
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback