Difference: Hippu (4 vs. 5)

Revision 52010-04-27 - MaaritKoponen

Line: 1 to 1
 Projektin Helsingin osastolla on käytössään Linux-kone hippu.csc.fi.

Dokumentteja

Line: 38 to 37
  Kerro tässä, mitä lisäohjelmistoja hipulle tarvitaan, niin Lauri asentaa ne jossain vaiheessa.
Added:
>
>
- UPC:n IQMT-evaluointipaketti http://www.lsi.upc.edu/~nlp/IQMT/

- Stanfordin Entailment-Based MT Evaluation http://nlp.stanford.edu/software/mteval.shtml

- Stanford Parser http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml

-- MaaritKoponen - 2010-04-27

 
 
<--/commentPlugin-->
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback