Difference: SuomenKielipankki:Board:MinutesTemplate (1 vs. 2)

Revision 22006-09-05 - AnssiYliJyra

Changed:
<
<
Revision 1 is unreadable
>
>
<--  
-->

Kielipankin johtoryhmän kokous PP.KK.2006

Esityslista

1. Kokouksen aloitus

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Käyttäjien näkökulma ja uudet tarpeet

5. CSC:n kuulumiset

6. Pitkän tähtäimen tavoitteet

7. Toimenpiteet

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen.


Pöytäkirja

1. Aloitus

Paikalla: AnnaMauranen, EeroHyvonen, JukkaHyona, JuhaniJarvikivi, KimmoKoskenniemi, LauriCarlson, ManneMiettinen, PeppiTaalas, PirkkoNuolijarvi, StefanWerner, AnssiYliJyra

Sihteeri: AnssiYliJyra

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Käyttäjien näkökulma ja uudet tarpeet

5. CSC:n kuulumiset

6. Pitkän tähtäimen tavoitteet

7. Toimenpiteet

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirjan ovat tarkistaneet: --pöytäkirjaa ei ole vielä tarkistettu--

Revision 12006-09-04 - AnssiYliJyra

Changed:
<
<
Revision 1 is unreadable
>
>
Revision 1 is unreadable
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback