Difference: RethinkingSynonomy (7 vs. 8)

Revision 82010-11-01 - MirkaMikkonen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FinnWordNetHome"

Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages and their description

Line: 145 to 145
 Lopputulos:
-monissa tilanteissa tavanmukainen käyttötapa voittaa
-myös ihmisiltä saatu data on tärkeää synonymian ymmärtämisessä
Added:
>
>

Section 11

1. Hirst, Graeme: Introduction to the workshop

Computational approach to synonymy. Where in computational linguistics will one find synonymy?

  • paraphrase recognition
  • textual tailoring, personalization and simplifying text
  • lexical choice in text generation
  • cross-lingual document retrieval
  • machine translation

Treating synonymy as a boolean property is problematic.

2. Stede, Manfred: Lexical similarity and distributional similarity

<Tästä tulee muistiinpanot myöhemmin>

3. Gaillard, Benoit: From binary synonymy to near synonymy by optimal proxemy of lexical resources

Ottivat 7 ranskankielisestä tietosanakirjasta niissä mainitut synonyymit ja tekivät niistä verkostoja, joissa synonyymien välillä oli linkkejä. Lanseerasivat käsitteen proxemy, joka on yhdestä sanasta toiseen linkkejä pitkin päätymisen todennäköisyys sattumanvaraista linkkireittiä pitkin. Ehkä.

Ilmeisesti tässä ydinajatus on, että synonymiaa on huono ilmaista binäärisesti, ja proxemy on eräs tapa yrittää ilmaista synonymiaa lineaarisesti.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback