Difference: RethinkingSynonomy (6 vs. 7)

Revision 72010-11-01 - PaulaPaakko

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="FinnWordNetHome"

Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages and their description

Line: 63 to 63
 
1. Glynn Dylan: Usage-Based Cognitive Models. Synonymy as an operationalisation of conceptual structure


- concept of LIBERTY in 20C America.
- Time magazine - 250 occurrences of liberty and 250 of freedom
- diachronic dimension of the study will help capture the social variation that is inherent in a Usage-Based Cognitive Model.
- Multiple Correspondence Analysis
- During the 20s, 30, and 40s, liberty is often used when discussing nations,
- 50s and 60s to discussions about society,
- 70s - 2000s to discussions of individual liberty.
- metaphors associated with the lexeme shift in a similar pattern:
first ‘liberty’ is conceptualised as a simple ‘object’ then
toward the end of the century ‘struggle’ or ‘place’.
- need syntax to distinguish between 'liberty' and 'freedom'
- analysis of variance: the most significant and important variation over the 20C is the kind of experiencer to which the lexemes refer.
- importance of the method for the study of cognitive models
permits result verification
adds a usage-based dimension to those results.

Added:
>
>
2. Bert Cappelle, Gert Desutter: We ought to re-think synonymy, shouldn't we? A corpus-based reassessment of two English modals' substituability
- Tutkivat, ovatko "should" ja "ought to" synonyymisia. Aikaisemmat tutkimukset väittävät että eivät ole (ainakaan täysin)
- Eroja:
  1. ) "should" on subjektiivinen ja "ought to" objektiivinen
  2. ) "should" ilmaisee tapahtuman täyttymistä, "ought to" ei
  3. ) "should"-sanaa käytetään usein epistemisesti, "ought to" ei
-Tutkimukseen käytettiin sekä puhekielen että kirjoitetun kielen korpusta. Näistä valittiin noin 500 esimerkkiä, joista noin puolet oli puhutusta ja puolet kirjoitetusta. Näitä tutkittaessa löydettiin 8 merkittävää muuttujaa: esim. onko sana "'ve"-ilmaisun jälkeen, löytyykö adverbia, onko verbi negatiivinen...
-Lopputuloksena kaksi mahdollista päätelmää:
  1. ) Sanat ovat melkein synonyymisia (near-synonymous), muutaman kielioppillisen rajoituksen jälkeen ne ovat vapaasti vaihdettavissa
  2. ) Tutkimuksissa ei vielä ole löytynyt vahvinta vaikuttavaa tekijää, etsintä jatkuu!

3. Martine Dalmas, Dimitrij Dobrovol'skij: A corpus-based analysis of quasi-synonymous adjectives in German
- Esitellään, kuinka korpus-pohjainen, tilastollinen data on hyödyksi saksan puolisynonyymisten adjektiivinen erottelemiseksi.
- Tutkivat adjektiiveja ausgezeichnet, hervorragend, exzellent, herrlich, vortrefflich ja vorzüglich
- Hypoteesi: 1) adjektiivien valinta riippuu määriteltävän substantiivin semantiikasta. 2) Lisäksi vaikuttavat tekstityyppi, temanttinen aihealue, adjektiivin sijainti
 

Section 7

1. Calude Andreea and Pagel Mark: Selfish Words: what can words in competition tell us about language change?
Line: 82 to 99
 
3. Geda Paulsen: Resemblance and variation of causatives expressing social relations

- Estonian and Finnish: ways to encode and conceptualize social dominance.
- dominance and causation between human actors
- synthetic and analytic.
- FI: -ttA ET: -ta
- used in rather similar contexts in these languages
- Causative verbs can have specialized uses where the expressions of social relations and attitudes have important roles.
- Overlapping prototype-based patterns and particular causative constructional patterns in these languages \ No newline at end of file

Added:
>
>

Section 10

1. Alena Anishchanka, Dirk Speelman, Dirk Geeraerts: Co-extension and near-synonymy in color categorization
- Tutkivat värien synonymiaa. Tavoitteena oli tutkia perinteisesti synonyymisina pidettyjen väriryhmien välistä limittymistä
- 3 näkökulmaa: leksikografinen, korpuspohjainen (Steinvall 2002) ja kokeellinen
- Steinvall: väreille on eri käyttötarkoituksia, esim. kasveille, vaatteille yms. Tämä voidaan päätellä sanakirjoista, mutta väriä ei voi kuitenkaan nähdä.
- Kokeellinen: kysytään ihmisiltä
- Data: laaja korpus, joka sisälsi värien nimiä ja värinäytteitä
-aihealueet: autot, vaatteet, meikki, maalit
-kerättiin: värit, tuote, maa, kohdeyleisö
- Tutkittiin semasiologisia ja onomasiologisia variaatioita limittyvissä väreissä (esim. purppura, laventeli).
- Tuloksia: mm. Värin synonyymien joukko riippuu itse objektista. Esimerkiksi autoissa/meikeissä laivastonsininen (navy) nähtiin eri värinä kuin maaleissa

2. Synonymy of fuzzy and scalar concepts and terms
- Tutki väritermejä sekä lämpötilatermejä
- 80 koehenkilöä haastateltiin, tarkoituksena on saada viron kielet perustermit värille, lämpötilalle, hajulle ja maulle.
- Värien nimeämisessä näytettiin 65 eri värilaattaa, näille annettiin 638 eri nimeä (keskiarvo 20,1 synonyymia, vähiten 8 ja eniten 41)
- Esim. keltaisen synonyymeja: yellow, bright yellow, light yellow, dark yellow
Tuloksia:
- perusväritermit ovat yleisimpiä synonyymeja
- keskeiset värit saavat vähemmän synonyymejä kuin ei-keskeiset
- 80 koehenkilöä pyydettiin myös kuvaamaan lämpötila-asteikko käyttäen aiemmin nimettyjä lämpötilatermejä.
- Ainoastaan 85 erilaista termiä. Jokaiselle termille annettiin numeerinen arvo: psykologinen nolla sai 0, kylmyysasteet -1, -2 jne. ja lämpimät asteet +1, +2 jne. Näistä rakennettiin subjektiivinen lämpötila-asteikko (viron sijaan pistin nyt englanniksi): "ice-cold", "icy", "cold", "cool", "suitaple", "tepid", "warm", "burning", "hot", "fiery", "stinging"
- Värien suhteen synonymia määriteltiin siten, että kaikki nimet, jotka värilaatta sai, ovat synonyymisia. Lämpötilassa taas lähellä olevat termit voidaan ajatella synonyymisiksi. Siispä "ice cold" ja "icy", "suitable" ja "tepid" sekä "burning" ja "hot" ovat synonyymisia viron kielessä. Synonyymit eivät kuitenkaan merkitse samaa lämpötilaa.
- Tästä voidaan päätellä, että synonymia täytyy määritellä eri tavalla eri leksikaalisissa aihealueissa

3. Construing and Conventional usage in the Use of Synonymy: An Analysis of Two sets of (Near-)synonymous Nouns Using Both Corpus and Elicited Data
- Monet synonymiatutkimukset perustuvat kopruksiin. Sillä on kuitenkin rajoituksia, koska silloin ei voi kysyä ihmiseltä, miksi hän valitsi tietyn synonyymin
- Tutki kahta synonyymijoukkoa: authority/power/right ja duty/obligation/responsibility
Ensin korpuksista:
- mm. "authority" ja "power" käyttäytyy hyvin samalla tavoin adjektiivina kun taas "right" ei
- Jokaisella synonyymijoukossa on dominantti jäsen, jota käytetään selvästi enemmän ja joka esiintyy myös toisten jäsenten tyypillisissä esiintymisympäristöissä
- vaikka sanoilla on monia eri jakaumia, niillä oli myös yhteisiä esiintymiskonteksteja
Sitten käyttäjiltä:
- Valitsi esimerkkikonteksteja, joissa synonyymien käyttöero on vaikeampi havaita
- Käyttäjät valitsivat tekstiin sopivan synonyymin ja lisäksi selittivät syyn valintaansa
- Näin saadaan lisätietoa ihmisten päätöksenteosta synonyymien käytössä
Lopputulos:
-monissa tilanteissa tavanmukainen käyttötapa voittaa
-myös ihmisiltä saatu data on tärkeää synonymian ymmärtämisessä
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback