Difference: PermissionToUseTheCorpora (1 vs. 2)

Revision 22007-12-15 - PirkkoSuihkonen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="CorpusMigrationAuthorization"
Added:
>
>

Korpusten käyttöluvan myöntäminen

 
Changed:
<
<
Henkilö, joka haluaa käyttää UHLCS:n korpuksia CSC:llä, tarvitsee CSC:n käyttöluvan. UHLCS:n kotisivulla on linkki, josta luvanhakija löytää CSC:n UHLCS:n korpuksia varten järjestämät luvanhakulomakkeet. Lupahakemuksessa pitäisi olla tieto korpusten käyttöön liittyvistä rajoituksista (huom. erityisesti tekijänoikeuksia koskevat rajoitukset sekä se, että lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä töissä, joissa korpuksia on käytetty lähdeaineistona). Käyttöluvan myöntää CSC, mutta ennen kuin käyttölupa myönnetään, ottaa CSC:n virkailija yhteyttä niihin henkilöihin, jotka vastaavat korpusten hallinnosta, ja varmistaa . CSC varmistaa, että käyttölupa voidaan myöntää. Käytännössä tämä voidaan hoitaa siten, että CSC:n virkailija lähettää sähköisessä muodossa olevan hakemuksen ko. korpuksen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilöt arkistoidaan juoksevalla numeroinnilla, joka on henkilökohtainen. Numero mainitaan ryhmän nimessä. Korpusten perusjärjestys on corpus-koneella neljään pääryhmään sen mukaan, miten varsinainen korpusten auktorisointi on järjestynyt. Näiden hakemistojen sisällä oleva ryhmittely perustuu aineiston jakoon kieliperheiden mukaan. Koska ehdotus ryhmän IV alajaoksi perustuu henkilöihin, se ei ole riittävä perusta korpusten ryhmittelyksi henkilöiden mukaan.
>
>
Henkilö, joka haluaa käyttää UHLCS:n korpuksia CSC:llä, tarvitsee CSC:n käyttöluvan. UHLCS:n kotisivulla on linkki, josta luvanhakija löytää CSC:n UHLCS:n korpuksia varten järjestämät luvanhakulomakkeet. Lupahakemuksessa pitäisi olla tieto korpusten käyttöön liittyvistä rajoituksista (huom. erityisesti tekijänoikeuksia koskevat rajoitukset sekä se, että lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä töissä, joissa korpuksia on käytetty lähdeaineistona). Käyttöluvan myöntää CSC, mutta ennen kuin käyttölupa myönnetään, ottaa CSC:n virkailija yhteyttä niihin henkilöihin, jotka vastaavat korpusten hallinnosta, ja varmistaa . CSC varmistaa, että käyttölupa voidaan myöntää. Käytännössä tämä voidaan hoitaa siten, että CSC:n virkailija lähettää sähköisessä muodossa olevan hakemuksen ko. korpuksen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilöt arkistoidaan juoksevalla numeroinnilla, joka on henkilökohtainen. Numero mainitaan ryhmän nimessä. Korpukset on jaettu CSC:n corpus-koneella neljään pääryhmään sen mukaan, miten varsinainen korpusten auktorisointi on järjestynyt. Näiden hakemistojen sisällä oleva ryhmittely perustuu aineiston jakoon kieliperheiden mukaan. Koska ehdotus ryhmän IV alajaoksi perustuu henkilöihin, se ei ole riittävä perusta korpusten ryhmittelyksi henkilöiden mukaan.
  Luvanantaja:

Revision 12007-12-15 - PirkkoSuihkonen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="CorpusMigrationAuthorization"

Henkilö, joka haluaa käyttää UHLCS:n korpuksia CSC:llä, tarvitsee CSC:n käyttöluvan. UHLCS:n kotisivulla on linkki, josta luvanhakija löytää CSC:n UHLCS:n korpuksia varten järjestämät luvanhakulomakkeet. Lupahakemuksessa pitäisi olla tieto korpusten käyttöön liittyvistä rajoituksista (huom. erityisesti tekijänoikeuksia koskevat rajoitukset sekä se, että lähdetiedot on mainittava kaikissa niissä töissä, joissa korpuksia on käytetty lähdeaineistona). Käyttöluvan myöntää CSC, mutta ennen kuin käyttölupa myönnetään, ottaa CSC:n virkailija yhteyttä niihin henkilöihin, jotka vastaavat korpusten hallinnosta, ja varmistaa . CSC varmistaa, että käyttölupa voidaan myöntää. Käytännössä tämä voidaan hoitaa siten, että CSC:n virkailija lähettää sähköisessä muodossa olevan hakemuksen ko. korpuksen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilöt arkistoidaan juoksevalla numeroinnilla, joka on henkilökohtainen. Numero mainitaan ryhmän nimessä. Korpusten perusjärjestys on corpus-koneella neljään pääryhmään sen mukaan, miten varsinainen korpusten auktorisointi on järjestynyt. Näiden hakemistojen sisällä oleva ryhmittely perustuu aineiston jakoon kieliperheiden mukaan. Koska ehdotus ryhmän IV alajaoksi perustuu henkilöihin, se ei ole riittävä perusta korpusten ryhmittelyksi henkilöiden mukaan.

Luvanantaja:

1. li: Yleisen kielitieteen laitos: laitoksen määräämä luvanantaja tai luvanantajat: Seuraavat henkilöt mainitaan korpusten omistajina tai omistajien edustajina: Kazuto Matsumura, Martti A. Nyman, Maria Vilkuna, Atro Voutilainen, Anssi Yli-Jyrä

2. lik: Yleisen kielitieteen laitos tai Kotus: laitoksen ja kotuksen määräämät luvanantajat: Suomen aineistojen yhdyshenkilönä on mainittu Anu Airola.

3. ld: Muut laitokset. a) Skandinaavisten kielten laitos: luvanantaja on Jan K. Lindström, b) Aasian ja Afrikan kielten laitos: luvanantaja on Arvi Hurskainen, c) Slavistiikan ja baltologian laitos: luvanantaja on slavistiikan ja baltologian laitoksen määräämä henkilö.

4. lipr: Korpusten käyttölupa varmistetaan korpusten omistajien tai yhdyshenkilöiden kautta. Tätä varten muodostetaan ryhmä, johon otetaan yhteyttä käyttölupaa haettaessa. Ryhmän koko voi olla esim. kaksi henkilöä, joista toinen on yleisen kielitieteen laitoksen valtuuttama henkilö, ja toinen Pirkko Suihkonen, joka on myös useiden korpusten yhdyshenkilö. Käyttöluvasta päätettäessä ryhmä ottaa tarvittaessa yhteyttä korpusten omistajiin. Henkilöt, joita on informoitava heidän korpuksiaan koskevasta käyttölupahakemuksesta: Paula Kokkonen, Olavi Korhonen, André Hesselbäck, Manja Lehto, Miikul Pahomov, Jack Rueter, Tapani Salminen, Merja Salo, Irja Seurujärvi-Kari, Seppo Suhonen, ja Kerttu Vuolab (ks. luettelo yllä).

-- PirkkoSuihkonen - 15 Dec 2007

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback