Difference: OFiTwol (7 vs. 8)

Revision 82012-02-25 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 

OFiTwol: Avoimen lähdekoodin morfologinen jäsennin suomen kielelle

Tämän hankkeen tavoitteena on laatia kohtuullisen helposti ylläpidettävä suomen kielen morfologinen jäsennin, jonka mallin mukaan lingvistit voisivat ylläpitää ja kehittää muidenkin kielten morfologisia jäsentimiä. Ylläpidettävyyteen sisältyy myös tavoite muunneltavuudesta ja joustavuudesta.

Line: 6 to 6
 Lingvisti tuntee taulukkolaskimen ja se on hänelle käyttökelpoinen työkalu. Taulukon voi tulostaa pilkkujen erottamassa CSV-muodossa, jota on helppo käsitellä Python-skriptien ja CSV-kirjaston avulla. Ylläpito ja kehitystyö voisi toimia seuraavan kaavion mukaan, jossa laatikon mallisia osia voitaisiin käsin päivittää ja soikion malliset syntyisivät mekaanisesti:

Changed:
<
<
digraph TrafficLights { # rankdir=LR;
>
>
digraph OFiTwol { rankdir=LR;
  size="8,5"
Changed:
<
<
subgraph clust { SymbolCSV [ shape=box ]; FeatureCSV [ shape=box ];
>
>
WordsCSV [ shape=box ]; Rules [ shape=box ]; subgraph cluster_1 { rank=same ; color=white ;
  AffixCSV [ shape=box ];
Added:
>
>
FeatureCSV [ shape=box ]; SymbolCSV [ shape=box ];
 # SymbolCSV -> AffixCSV ; FeatureCSV -> RuleTwolc ; }
Changed:
<
<
WordsCSV [ shape=box ]; Rules [ shape=box ]; NSL -> WordsCSV [ label="py" ]; WordsCSV -> WordsCSV [ label="edit" ]; WordsCSV -> Lexicon [ label="py" ]; SymbolCSV -> Lexicon [ label="py" ]; SymbolCSV -> RuleTwolc [ label="py" ]; AffixCSV -> Lexicon [ label="py" ]; FeatureCSV -> Lexicon [ label="py" ]; Rules -> RuleTwolc [ label="py" ]; Lexicon -> LexcFST [ label="hfst-lexc" ]; RuleTwolc -> RuleFST [ label="hfst-twolc" ];
>
>
NSL -> WordsCSV ; WordsCSV -> WordsCSV ; WordsCSV -> Lexicon ; SymbolCSV -> Lexicon ; SymbolCSV -> RuleTwolc ; AffixCSV -> Lexicon ; FeatureCSV -> Lexicon ; Rules -> RuleTwolc ; Lexicon -> LexcFST [ label="Lexc" ]; RuleTwolc -> RuleFST [ label="Twolc" ];
  LexcFST -> OFiTwolFST; RuleFST -> OFiTwolFST; }
Line: 53 to 53
  -- KimmoKoskenniemi - 2012-02-04
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="DirectedGraphPlugin_1.png" attr="h" comment="DirectedGraphPlugin: DOT graph" date="1330169904" name="DirectedGraphPlugin_1.png" size="7235" stream="GLOB(0xab0bb10)" tmpFilename="/opt/twiki/working/tmp/DGPLuyGRChQRO.png" user="KimmoKoskenniemi" version="26"
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="DirectedGraphPlugin_1.png" attr="h" comment="DirectedGraphPlugin: DOT graph" date="1330196967" name="DirectedGraphPlugin_1.png" size="5423" stream="GLOB(0xae683d8)" tmpFilename="/opt/twiki/working/tmp/DGPKdQKa3E9P5.png" user="KimmoKoskenniemi" version="32"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback