Difference: OFiTwol (9 vs. 10)

Revision 102013-09-17 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 

OFiTwol: Avoimen lähdekoodin morfologinen jäsennin suomen kielelle

Tämän hankkeen tavoitteena on laatia kohtuullisen helposti ylläpidettävä suomen kielen morfologinen jäsennin, jonka mallin mukaan lingvistit voisivat ylläpitää ja kehittää muidenkin kielten morfologisia jäsentimiä. Ylläpidettävyyteen sisältyy myös tavoite muunneltavuudesta ja joustavuudesta.

Line: 57 to 57
 -- KimmoKoskenniemi - 2012-02-04
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="DirectedGraphPlugin_1.png" attr="h" comment="DirectedGraphPlugin: DOT graph" date="1330244709" name="DirectedGraphPlugin_1.png" size="5332" stream="GLOB(0x9fe6b18)" tmpFilename="/opt/twiki/working/tmp/DGPscgzWw6EXY.png" user="KimmoKoskenniemi" version="33"
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="DirectedGraphPlugin_1.png" attr="h" comment="DirectedGraphPlugin: DOT graph" date="1379456616" name="DirectedGraphPlugin_1.png" size="40139" user="BaseUserMapping_666" version="34"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback