Difference: MHLTDiscussion5MemoHYTKK (4 vs. 5)

Revision 52008-01-31 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"
Keskustelumuistio
  • Aika: 31.1.2008 klo 15.30-17.15
Line: 17 to 17
  Todettiin seuraavaa:
Changed:
<
<
- Maisteriohjelman kaikkia yksikköjä yhdistä osio on kaikille opiskelijoille pakollisten opintojen moduuli (20 op). Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset voivat erota toisistaan. Yksi
>
>
Maisteriohjelman kaikkia yksiköitä yhdistävä elementti on kaikille opiskelijoille pakollisten opintojen moduuli (20 op). Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset voivat erota toisistaan.
 
Added:
>
>
Opiskelija hakee tiedekuntaan, jonka tarjoama tutkinto parhaiten vastaa hänen intressejään ja aikaisempia opintojaan. TKK:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelija sisällyttää tutkintoon pakollisten opintojen lisäksi valinnaisen erikoistumisvaihtoehdon tarjotuista vaihtoehdoista ja HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelija sisällyttää tutkintoonsa pakollisten opintojen lisäksi tietojenkäsittelytieteen syventävistä opinnoista koostetun moduulin.

Kaikille pakollisten opintoje ja niiden pakollisten esitietovaatimusten tulee mahtua opiskelijan tutkintoon niille varattuihin osioihin. Pakollisilla opinnoilla voi myös olla toivottavia esitietoja, joita tulisi olla opiskelijalla, joka aikoo jatkaa ko. alalla ja suorittaa siitä pakollisen opintojakson lisäksi myös vapaavalintaisia syventäviä opintoja. Toivottavia esitietoja voidaan tarjota opiskelijalle monella tavalla esim. tarjoamalla kirjatenttimahdollisuus tai hyödyntämällä verkossa olevaa materiaalia. Toivottavat esitiedot eivät lisää opetusresurssien tarvetta muutoin kuin tenttien tarkistamisen osalta.

  Ennen seuraavaa keskustelua tehtävät asiat:
  • Pakolliset opinnot: sisällöt valmiiksi (ilmaistuina käsitteinä) tarkistus, editointi. (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback