Difference: MHLTDiscussion5MemoHYTKK (3 vs. 4)

Revision 42008-01-31 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltHome"
Keskustelumuistio
  • Aika: 31.1.2008 klo 15.30-17.15
Line: 17 to 17
  Todettiin seuraavaa:
Changed:
<
<
- Maisteriohjelman . Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset eroavat toisistaan.
>
>
- Maisteriohjelman kaikkia yksikköjä yhdistä osio on kaikille opiskelijoille pakollisten opintojen moduuli (20 op). Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset voivat erota toisistaan. Yksi
 

Ennen seuraavaa keskustelua tehtävät asiat:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback