Difference: LinuxToolsGit (6 vs. 7)

Revision 72013-05-15 - ljleppan

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="LinuxTools"

Git-versiohallintaohjelmiston käytön alkeita ja käyttötilanteita

Line: 80 to 80
  GIT:n käyttö on helpointa ja vaivattominta projekteissa ja tilanteissa, joissa käsiteltäviä tiedostoja on suurehko määrä suhteessa kehittäjien määrään. Pienessäkin olio-pohjaisessa Java-projektissa saattaa helposti olla kymmeniä tai satoja luokkia, joista jokainen on omassa tiedostossaan ja omaa oman uniikin ja muista erillään olevan toiminnallisuutensa. Täten kukin kehittäjä työskentelee kerrallaan muutaman pienen itsenäisen tiedoston kanssa ja tilanteet joissa useampi kehittäjä haluaa samaan aikaan muuttaa samaa tiedostoa ovat harvinaisia.
Changed:
<
<
Mikäli kuitenkin tarkastelemme pientä leksikkoprojektia, on projektin tiedostomäärä todennäköisesti pienehkö suhteessa kehittäjien määrään. Jo pienessä kahden kehittäjän LEXC-projektissa on hyvinkin todennäköistä että lähes jatkuvasti molemmat kehittäjät haluavat muuttaa jotain samasta tiedostosta. Tällaiset tilanteet hankaloittavat versionhallintaa, sillä muutoksia täytyy yhdistää jatkuvasti, mikä puolestaa syö kehitysaikaa. Toisaalta versionhallinnan käyttämättä jättäminen on harvoin vaihtoehto, sillä se pelastaa projektin niin valtavalta määrältä muita harmeja ja hidastuksia.
>
>
Mikäli kuitenkin tarkastelemme pientä leksikkoprojektia, on projektin tiedostomäärä todennäköisesti pienehkö suhteessa kehittäjien määrään. Jo pienessä kahden kehittäjän LEXC-projektissa on hyvinkin todennäköistä että lähes jatkuvasti molemmat kehittäjät haluavat muuttaa jotain samasta tiedostosta ja ennen kaikkea samasta itsenäisestä kokonaisuudesta. Tällöin luonnollisesti myös yleistyvät tilanteet, joissa useampi kehittäjä muuntaa samaa riviä tai aluetta samaan aikaan. Tällaiset tilanteet hankaloittavat versionhallintaa, sillä muutoksia täytyy yhdistää jatkuvasti, mikä puolestaa syö kehitysaikaa. Suorien ristiriitatilanteiden lisäksi ongelmia aiheutuu myös leksikoon mahdollisesti syntyvistä loogisista ristiriidoista, joita GIT ei edes itse huomaa, vaan jotka vaativat kehittäjän manuaalista tarkastusta: jokaisen puskun yhteydessä tulee tarkistaa ettei toinen kehittäjä ole muuntanut samalla jotain, johon olet nojannut omissa muutoksissasi.

Toisaalta versionhallinnan käyttämättä jättäminen on harvoin vaihtoehto, sillä se pelastaa projektin niin valtavalta määrältä muita harmeja ja hidastuksia.

  Leksikkoprojekteissa saattaakin olla siis paljon tarvetta ja käyttöä GIT:n commit käskyn -p -vivulle, jonka avulla voidaan luoda committeja tiedoston osista kokonaisten tiedostojen sijaan.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback