Difference: KitVerkostonOpetus (5 vs. 6)

Revision 62006-09-06 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="KitVerkostonJohtoryhmä"
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkosto"
 

KIT-verkoston opetus (kokeilu)

Adding new terms

Line: 26 to 26
 

Comments and suggestions

 
<--/commentPlugin-->
Added:
>
>
 
  • Kurssin taso heti kurssin nimen jälkeen. -- SiljaHuttunen - 02 Jun 2006 - 14:12; Laitettu, mutta monista tieto tasosta näyttää puuttuvan. -- KimmoKoskenniemi - 09 Aug 2006

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback