Difference: KitVerkostonOpetus (4 vs. 5)

Revision 52006-08-16 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="KitVerkostonJohtoryhmä"

KIT-verkoston opetus (kokeilu)

Line: 29 to 29
 
  • Kurssin taso heti kurssin nimen jälkeen. -- SiljaHuttunen - 02 Jun 2006 - 14:12; Laitettu, mutta monista tieto tasosta näyttää puuttuvan. -- KimmoKoskenniemi - 09 Aug 2006

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Added:
>
>
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1155713899" from="KitWiki/Community.KitVerkostonOpetus" to="KitWiki.KitVerkostonOpetus"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback