Difference: KitTERM2015Course (2 vs. 3)

Revision 32006-08-17 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Community.KitVerkostonOpetus"

KIT course

Line: 10 to 10
 

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

Deleted:
<
<
 
META FORM name="KitWiki.KitCourseForm"
Changed:
<
<
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName TERMINOLOGISEN TIEDONHAUN MENETELMÄT (TERM2015)
>
>
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName Terminologisen tiedonhaun menetelmät (TERM2015)
 
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites Terminologisen tutkimuksen perusteet ja kirjastonkäytön koulutus suotavia. (Mutta ei pakollisia)
FORM FIELD KitCourseContents KitCourseContents Tehtävien ja verkkomateriaalien avulla tutustutaan tiedon hakuun painetuista, elektronisista ja muista lähteistä sekä löydetyn tiedon arviointiin. Jokainen kurssilainen tekee valitsemaltaan erikoisalalta tiedonlähteiden kartoituksen.
FORM FIELD KitCourseCompletion KitCourseCompletion Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun, hyväksytyt harjoitukset ja lopputyö.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback