Difference: KitSeminaarit (2 vs. 3)

Revision 32010-02-02 - OkkoRasanen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="LangnetTutkijakoulu"
KIT-ohjelma järjestää vuosittain seminaarin, jonne kutsutaan jonkin kieliteknologian alan ulkomainen kuuluisuus puhumaan. Langnet maksaa tilaisuuden ja Langnetin koordinaattori on lupautunut neuvomaan käytännön järjestelyissä.
Line: 8 to 8
  Järjestäjät: Okko Räsänen, N.N. ja Kimmo Koskenniemi
Changed:
<
<
Puhuja: Tekes-edustaja (nimi?)
>
>
Puhuja: Tekes-edustaja (Lauri Karttunen?)
  Ajankohta: Loppukevät

KIT-seminaari 2011

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback