Difference: KitS912Course (1 vs. 2)

Revision 22006-09-06 - AnssiYliJyra

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"

KIT course

(insert any other info here)

Changed:
<
<
Back to: KitCourseList
>
>
Back to: KitCourseList
 

Revision 12006-08-18 - SiljaHuttunen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"

KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

META FORM name="KitCourseForm"
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName Tiedonhaun evaluointimenetelmät (S912)
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites INFOS11
FORM FIELD KitCourseContents KitCourseContents Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat ja kenttäaineistot. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit. Harjoituksissa tutustutaan tiedonhaun tutkimuslaboratorion testikokoelmiin niiden hyödyntämiseen. Yksin tai ryhmänä tehtävässä harjoitustyössä perehdytään rajattuun evaluointitehtävään, jonka käsitellään seminaarissa.
FORM FIELD KitCourseCompletion KitCourseCompletion KIT-opiskelijoille korvaava kirjatentti ja harjoitustyö. Kurssin voi suorittaa kirjoittamalla esseen lukulistalta valituista aineistoista ja tekemällä harjoitustyön. Korvaavan suorituksen voi tehdä yksin tai 2-3 hengen ryhmässä.
FORM FIELD KitCourseUrl KitCourseUrl http://www.info.uta.fi/kurssit/tiedonhaun_evaluointi/
FORM FIELD KitCourseTeacher KitCourseTeacher Pinni
FORM FIELD KitCourseQuarter KitCourseQuarter Q1
FORM FIELD KitUniversity KitUniversity TaY
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 10 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment
META TOPICMOVED by="AnssiYliJyra" date="1155713118" from="KitWiki/Community.KitCourseTopicTemplate" to="KitWiki.KitCourseTopicTemplate"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback