Difference: KitOp2007TayYKIEY02 ( vs. 1)

Revision 12007-11-29 - RaijaAaltonen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="KitOp2007"

Yleisen kielitieteen peruskurssi

META FORM name="KitOpForm"
FORM FIELD kurssin nimi kurssinnimi Yleisen kielitieteen peruskurssi
FORM FIELD esitietovaatimukset esitietovaatimukset ei
FORM FIELD kurssin sisältö kurssinsislt Luentokurssi jakaantuu kahteen osaan. Alkujaksossa tarkastellaan ihmiskielten yleisiä ominaisuuksia ja moninaista merkitystä yksilöille, yhteisöille ja kulttuureille. Esillä on myös kielitieteen eri osa-alueiden ja tutkimusnäkökulmien lyhyt esittely. Jälkimmäisessä osassa esitellään kielen rakenteellisen kuvauksen alkeet. Mukana ovat fonologian, morfologian, syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan tärkeimmät peruskäsitteet.
|*FORM FIELD kurssin suoritustapa*|kurssinsuoritustapa|Luentotentti ja kotitehtävät tai kirjallisuuden tenttiminen Arviointi ja arviointiperusteet: 1-5, luentotentti tai kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: F. Karlsson, Yleinen kielitiede (ei luku 2). Luento ma 10–12 ja to 8–10. Alkaa 7.1. (ei etukäteisilmoittautumista), periodi 3

|

FORM FIELD linkki kurssin sivuille linkkikurssinsivuille
FORM FIELD kurssin opettaja kurssinopettaja
FORM FIELD opetuksen neljännekset opetuksenneljnnekset Q3
FORM FIELD opettava yliopisto opettavayliopisto TaY
FORM FIELD kurssin taso kurssintaso perusop
FORM FIELD opintopisteet opintopisteet 3
FORM FIELD ilmoittautuminen kurssille ilmoittautuminenkurssille ei ilmoittautumista
FORM FIELD opinto-oikeuden myöntäjä opintooikeudenmyntj Tay, humanistinen tiedekunta
FORM FIELD opinto-oikeuden haun määräaika opintooikeudenhaunmraika
FORM FIELD haun sähköinen vastaanotto haunshkinenvastaanotto
FORM FIELD opinto-oikeuksien yhteyshenkilö opintooikeuksienyhteyshenkil
FORM FIELD muita ohjeita muitaohjeita JOO-opinto-oikeutta varten: ota yhteys kotiyliopistosi JOO-asioita hoitavaan tahoon
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback