Difference: KitClt121Course (1 vs. 2)

Revision 22006-08-09 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"

KIT course

Line: 19 to 19
 
FORM FIELD KitCourseTeacher KitCourseTeacher Mietta Lennes
FORM FIELD KitCourseQuarter KitCourseQuarter Q2
FORM FIELD KitUniversity KitUniversity HY
Changed:
<
<
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel
>
>
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel perusop
 
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 2 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment

Revision 12006-08-09 - SiljaHuttunen

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="KitVerkostonOpetus"

KIT course

(insert any other info here)

Back to: KitCourseList

-- KimmoKoskenniemi - 01 Jun 2006

META FORM name="KitCourseForm"
FORM FIELD KitCourseName KitCourseName Fonetiikan harjoitukset (Clt121)
FORM FIELD KitCoursePrerequisites KitCoursePrerequisites * Clt120 Fonetiikan perusteet on oltava suoritettuna tai suoritettava samanaikaisesti tämän kurssin kanssa.
|*FORM FIELD KitCourseContents*|KitCourseContents|Kurssilla tutustutaan puheeseen tutkimuskohteena erilaisten harjoitustehtävien avulla. Kurssin aihepiirejä ovat

  • Perehtyminen puhesignaaliin: sen segmentaalisiin ja suprasegmentaalisiin piirteisiin
  • Puhesignaalin auditiivinen analyysi: foneettisen transkription perusteet
  • Puheäänteiden akustiikkaa ja psykoakustiikkaa: asiaa puheen havaitsemisesta
  • Prosodisten muuttujien vaikutus puheeseen|
FORM FIELD KitCourseCompletion KitCourseCompletion Opiskelu tapahtuu pääosin Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Kurssi suoritetaan tekemällä annetut harjoitustehtävät hyväksytysti. Kurssin voi halutessaan suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Verkko-oppimisympäristössä on kuitenkin käytävä säännöllisesti ja oltava aktiivinen, jotta kurssin seuraaminen ja aikataulussa pysyminen onnistuu. Lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta se helpottaa suoritusta.
FORM FIELD KitCourseUrl KitCourseUrl http://www.helsinki.fi/puhetieteet/opetus/2006s/Clt121/
FORM FIELD KitCourseTeacher KitCourseTeacher Mietta Lennes
FORM FIELD KitCourseQuarter KitCourseQuarter Q2
FORM FIELD KitUniversity KitUniversity HY
FORM FIELD KitCourseLevel KitCourseLevel
FORM FIELD KitCourseCredits KitCourseCredits 2 op
FORM FIELD KitCourseEnrollment KitCourseEnrollment
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback