Difference: HyClt255s2011L06 (6 vs. 7)

Revision 72011-11-26 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2011"
Deleted:
<
<
*keskeneräinen*
 

CLT255: Kuudes materiaalierä

Havaintomatriiseista

Line: 56 to 54
  Oletetaan, että meillä on kaksi otosta, joiden voidaan olettaa olevan kotoisin normaalijakautuman mukaisesta jakautumasta. Nollahypoteesina on, että kummatkin otokset olisivat yhdestä ja samasta jakautumasta. T-testin suorittamiseksi täytyy arvioida tätä yhteistä jakautumaa laskemalla näiden kahden otoksen yhteinen keskiarvo ja vastaavasti otosten yhteinen hajonta. Sen jälkeen voimme laskea tällaisen jakautuman mukaisesti t-testin suureen arvon ja arvioida sen poikkeuksellisuutta. Itse t-testi suoritetaan funktiolla t.test(), jonka kahtena ensimmäisenä argumentteina ovat ne muuttujat, joiden keskiarvojen erilaisuutta testataan.
Deleted:
<
<

Kuinka hyvin samoista yksilöistä mitattujen muuttujien yhdistelmä selittää tiettyä muuttujaa

((täydentyy))

Lineaarinen regressio

l <- lm(formula = y ~ v2 + v3)

summary(l)

plot(l)

Kahden samoista yksilöistä mitatun muuttujan yhteisjakautuma

((täydentyy))

Hajontadiagrammi plot(x1,x2), QQ-diagrammi qqplot(x1,x2)

Jatkuva muuttuja ja luokittelija

((täydentyy))

Varianssianalyysi

Kaksi luokittelijaa ja niiden perusteella laskettuja lukumääriä

((täydentyy))

Khin neliö -testi

 

Tehtävä nro 7

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback