Difference: HyClt255s2011L06 (5 vs. 6)

Revision 62011-11-25 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2011"
*keskeneräinen*
Line: 40 to 40
 Kuten näistä t-testin kuvailuista huomataan, testin mielekäs käyttäminen edellyttää sitä, että muuttujamme on normaalisti jakautunut. Ohjelma tietysti laskee testin arvot mille tahansa lukusarjoille, mutta sellaisten tulosten tulkinnalle ei ole perusteita, eikä sellaisia testejä pitäisi julkaisuihin tai opinnäytteisiin laittaa.
Changed:
<
<

Ovatko kahden keskenään riippumattoman muuttujan jakautumat samat?

>
>

Ovatko kahden otoksen jakautumat samat?

  Yllä käsiteltiin qq-diagrammia, jollainen voidaan piirtää mille tahansa kahdelle jatkuvalla asteikolla olevien muuttujien otokselle riippumatta siitä, millaisesta jakautumasta otokset ovat kotoisin. Jos otokset ovat kotoisin samasta jakautumasta, niiden kertymäfunktioiden tulisi olla samankaltaisia. Vastaavasti, jos otokset ovat kotoisin jollakin tavalla erilaisista jakautumista, kertymäfunktioissa on ainakin jossakin kohdassa eroa.
Line: 48 to 48
  Kolmogorovin ja Smirnovin testi on ns. ei-parametrinen (nonparametric) eli sitä voidaan käyttää riippumatta siitä, millaista jakautumaa muuttujat noudattavat. Erityisesti normaalijakautumaa ei tarvitse olettaa, eikä ole haittaa, vaikka jakautuma ei olisikaan normaalinen.
Changed:
<
<

Ovatko kahden keskenään riippumattoman muuttujan keskiarvot samat

>
>

Ovatko kahden otoksen keskiarvot samat?

  Keskiarvo voidaan laskea mille tahansa jatkuvan asteikon muuttujalle ja miksei kokonaislukuarvoisellekin. Keskiarvolla ei kuitenkaan ole aivan samaa merkitystä muille jakautumille kuin normaalijakautuman mukaisille. Sama koskee hajontaa, joka voidaan aina laskea, mutta normaalijakautumalle hajonnalla on erityinen tulkinta.
Line: 56 to 56
  Oletetaan, että meillä on kaksi otosta, joiden voidaan olettaa olevan kotoisin normaalijakautuman mukaisesta jakautumasta. Nollahypoteesina on, että kummatkin otokset olisivat yhdestä ja samasta jakautumasta. T-testin suorittamiseksi täytyy arvioida tätä yhteistä jakautumaa laskemalla näiden kahden otoksen yhteinen keskiarvo ja vastaavasti otosten yhteinen hajonta. Sen jälkeen voimme laskea tällaisen jakautuman mukaisesti t-testin suureen arvon ja arvioida sen poikkeuksellisuutta. Itse t-testi suoritetaan funktiolla t.test(), jonka kahtena ensimmäisenä argumentteina ovat ne muuttujat, joiden keskiarvojen erilaisuutta testataan.
Deleted:
<
<

Ovatko kahden keskenään riippumattoman muuttujan hajonnat samat

Ovatko kahden samoista yksilöistä mitatun muuttujan keskiarvot tai mediaanit samat

 

Kuinka hyvin samoista yksilöistä mitattujen muuttujien yhdistelmä selittää tiettyä muuttujaa

Added:
>
>
((täydentyy))
 Lineaarinen regressio

l <- lm(formula = y ~ v2 + v3)

summary(l)

Added:
>
>
plot(l)
 

Kahden samoista yksilöistä mitatun muuttujan yhteisjakautuma

Changed:
<
<
Hajontadiagrammi, QQ-plot
>
>
((täydentyy))

Hajontadiagrammi plot(x1,x2), QQ-diagrammi qqplot(x1,x2)

 

Jatkuva muuttuja ja luokittelija

Added:
>
>
((täydentyy))
 Varianssianalyysi

Kaksi luokittelijaa ja niiden perusteella laskettuja lukumääriä

Added:
>
>
((täydentyy))
 Khin neliö -testi
Added:
>
>

Tehtävä nro 7

Tämän sivun liitteenä on havaintomatriisi kahdessa muodossa talletettuna (taulukonmuotoisena ja pilkuilla erotettuina arvoina). Ota niistä jompikumpi R:ään tutkittavaksi. Havaintomatriisissa on neljä muuttujaa X1, x2, x3 ja x4. Tutki niiden jakautumia siltä kannalta, olisivatko ne normaalijakautuman mukaisia. Kerro kustakin muuttujasta, onko se mielestäsi normaalijakautuman mukainen vai ei ja kerro lisäksi, millä perusteella (eli millä R:n komennon tai piirroksen perusteella) tulit tähän johtopäätökseen.

Tehtävä nro 8

Edellisen tehtävän aineistossa oli joitakin normaalijakautuman mukaisia muuttujia. Voidaanko olettaa, että niiden keskiarvoissa on eroa vai olisiko tavanomaista, että tällainen keskiarvojen ero tulisi tämänkokoisiin otoksiin, vaikka eroa itse asiassa ei olisikaan. Testaa vielä näistä erikseen, voisiko otos olla kotoisin jakautumasta, jonka keskiarvo on nolla.

 
Line: 88 to 103
 
Added:
>
>
  • hav1.txt: Tehtävien 7 ja 8 testiaineisto

  • hav1.csv: Tehtävien 7 ja 8 testiaineisto CSV-muodossa

META FILEATTACHMENT attachment="hav1.txt" attr="" comment="Tehtävien 7 ja 8 testiaineisto" date="1322226548" name="hav1.txt" path="hav1.txt" size="15592" stream="hav1.txt" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp10711" user="KimmoKoskenniemi" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="hav1.csv" attr="" comment="Tehtävien 7 ja 8 testiaineisto CSV-muodossa" date="1322226583" name="hav1.csv" path="hav1.csv" size="15592" stream="hav1.csv" tmpFilename="/usr/tmp/CGItemp10782" user="KimmoKoskenniemi" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback