Difference: HyClt255s2011L06 (3 vs. 4)

Revision 42011-11-25 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2011"
*keskeneräinen*
Line: 35 to 35
 

Onko muuttujan keskiarvo tietty?

Changed:
<
<
Keskiarvon saa jo summary() -funktiolla, mutta sitä varten on toki oma funktionsa mean(). Lakritsikoneen tarkkailussa meillä oli tiedossa etukäteen, miten painavia patukoiden pitäisi keskimäärin olla. Nollahypoteesi olisi siis, että otoksemme keskiarvo on juuri tuo haluttu arvo. Studentin t-testistä on erikseen versio, jossa testataan juuri tätä: t.test(F$X,25.0). Testissä lasketaan *t-arvo*, jonka jakautuma voidaan johtaa normaalijakautumasta. Meille kiinnostavana tuloksena annetaan *p-arvo*, jonka suuruudesta päättelemme, olisiko nollahypoteesin vallitessa epätavallista saada näin suuri tai pieni t-arvo. Pieni arvo tarkoittaa sitä, että t-arvo olisi noin epätodennäköinen, eli p-arvo, joka on pienempi kuin 0,01 tarkoittaa sitä, että t-arvo saa näin poikkeavia (tai vielä enemmän poikkeavia) arvoja vain harvemmin kuin kerran sadasta.
>
>
Keskiarvon saa jo summary() -funktiolla, mutta sitä varten on toki oma funktionsa mean(). Lakritsikoneen tarkkailussa meillä oli tiedossa etukäteen, miten painavia patukoiden pitäisi keskimäärin olla. Nollahypoteesi olisi siis, että otoksemme keskiarvo on juuri tuo haluttu arvo. Studentin t-testistä on erikseen versio, jossa testataan juuri tätä: t.test(F$X,mu=25.0). Testissä lasketaan *t-arvo*, jonka jakautuma voidaan johtaa normaalijakautumasta. Meille kiinnostavana tuloksena annetaan *p-arvo*, jonka suuruudesta päättelemme, olisiko nollahypoteesin vallitessa epätavallista saada näin suuri tai pieni t-arvo. Pieni arvo tarkoittaa sitä, että t-arvo olisi noin epätodennäköinen, eli p-arvo, joka on pienempi kuin 0,01 tarkoittaa sitä, että t-arvo saa näin poikkeavia (tai vielä enemmän poikkeavia) arvoja vain harvemmin kuin kerran sadasta.
  Kuten näistä t-testin kuvailuista huomataan, testin mielekäs käyttäminen edellyttää sitä, että muuttujamme on normaalisti jakautunut. Ohjelma tietysti laskee testin arvot mille tahansa lukusarjoille, mutta sellaisten tulosten tulkinnalle ei ole perusteita, eikä sellaisia testejä pitäisi julkaisuihin tai opinnäytteisiin laittaa.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback