Difference: HyClt255s2010L05 (6 vs. 7)

Revision 72011-11-04 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2010"

CLT255: Viides luentokerta

Line: 188 to 188
 In ks.test(alm100$LEN, aho100$LEN) : cannot compute correct p-values with ties
Changed:
<
<
Kolmogorovin ja Smirnovin testi siis löytää melkein merkitsevän (riski alle 6 %) eron kielten välillä.
>
>
Kolmogorovin ja Smirnovin testi siis löytää melkein merkitsevän (riski alle 5 %) eron kielten välillä.
  On toinenkin, Mannin ja Whitneyn (ja Wilcoxonin) U testi, joka mittaa tasoeroja olettamatta normaalijakautumaa. Se perustuu vähän samaan ajatteluun kuin järjestyskorrelaatiokin eli siihen, että muuttujien arvot korvataan niiden järjestysluvuilla. kahta riippumatonta muuttujaa, kuten tässä, verrataan siten, että tarkastellaan sitä, kuinka kaikkien arvojen nousevassa järjestyksessä eri ryhmien arvot keskenään sijoittuvat.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback