Difference: HyClt255s2010L05 (5 vs. 6)

Revision 62010-12-02 - KimmoKoskenniemi

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255s2010"

CLT255: Viides luentokerta

Line: 212 to 212
 Vertaa Kolmogorovin ja Smirnovin testillä Ahon koko teoksesta sananpituuksien jakaumia teoksen sisäisesti. (a) sata ensimmäistä vs. sata alkaen kohdasta 10001, (b) tuhat ensimmäistä vs. tuhat alkaen kohdasta 10001. Kuvaile tulos ja tulkitse kuten edellisessä tehtävässä.

-- KimmoKoskenniemi - 2010-11-11

Changed:
<
<
>
>
 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback