Difference: HyClt255projMikkoVuorinen ( vs. 1)

Revision 12007-11-01 - SeppoNyrkko

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="HyClt255s2007"
Tutkimuksen aiheena on pilkun käyttö jossain tekstissä. Käytännössä siis käytän grep-ohjelmaa jonkun tekstikorpuksen kanssa ja lasken, kuinka monta kertaa pilkku esiintyy eri alistus- ja rinnastuskonjunktioiden kanssa. Lasken toki myös pilkkujen kokonaismäärän, ja konjunktioiden lisäksi teen myös kategorian "muut".

Käytännössä siis data tulee näyttämään jokseenkin tältä:


että  345   a
jotta  125   a
koska  456   a
...
ja   98   r
sekä  45   r
...
muut  658   m

Alistuskonjunktiot on merkitty a:lla ja rinnastuskonjunktiot r:llä. Muut m:llä.

Siitäpä sitten voi plottailla kaavioita ja sen sellaista. Oletuksena on, että pilkkua käytetään varsin usein konjunktioiden kanssa ja erityisesti alistuskonjunktioiden (että, jotta, koska jne.)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback