Difference: HyClt255MetodiTilastollinenMerkitsevyys (2 vs. 3)

Revision 32012-10-06 - AntoineTrux

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HyClt255MetodiTaksonomia"

Tilastollinen merkitsevyys ja p-arvo

Line: 41 to 41
 

Ensimmäinen kommentti

Added:
>
>
Antoinen kommentteja:

  • Tekstisi on kerta kaikkiaan loistavaa.

  • Lukiessani kappaletta "Esimerkki käytöstä" ajattelin "olisi kannattanut kertoa lumeilmiöstä", mutta kerrotkin siitä myöhemmin.

  • Jaksossa "Käyttöesimerkki R:llä" voisit tarkentaa, onko muuttuja normaalisti jakautunut, ja onko sillä seikalla väliä.

  • Jos haluat mennä yksityiskohtiin, voisit vielä kertoa, että p-arvon tulkinta riippuu siitä, onko testi 1- vai 2-häntäinen.
 

Toinen kommentti

-- LeoLeppanen - 2012-10-04
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback