Difference: HltPath1PhLt (2 vs. 3)

Revision 32008-02-11 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltDegreeRequirementPage"
Changed:
<
<

Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisalaksi kieliteknologia

>
>

Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisala kieliteknologia

  • yhteensä 120 op
  • sekä skriptiohjelmointi että ohjelmoinnin perusteet mukana, tarvitaanko molempia?
  • ei sisällä: syntaktinen eikä morfologinen jäsennys aineopinnoissa
 

Opintojakso x op
<-- /editTable -->
Changed:
<
<
Valmentavat opinnot_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 24 op
>
>
Valmentavat opinnot_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 28 op
 
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    
Syntaksin harjoitukset x 3
Fonologian ja morfologian harjoitukset x 3
Kieliteknologian johdanto x 6
Ohjelmoinnin perusteet x 3
Changed:
<
<
XML x 3
Skriptiohjelmointi    
>
>
XML x 4
Skriptiohjelmointi x 3?
 
Morfologinen jäsennys    
Syntaktinen jäsennys    
Kieliaineistojen tilastomenetelmät x 3
Line: 28 to 31
 
Monikielinen kieliteknologia x 4
Kielen tilastollinen mallinnus x 4
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Changed:
<
<
Vapaavalintaiset opinnot_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 18 op
>
>
Vapaavalintaiset opinnot_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 16 op
 
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
   
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Line: 36 to 39
 
Dialogin mallinnus    
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Changed:
<
<
Kieliopin rakentaminen x 6
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria x 6
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi x 6
Muu vapaavalintainen osio    
>
>
Kieliopin rakentaminen x 5
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria x 5
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi x 5
Muu vapaavalintainen osio x 1
 
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 0 op
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Changed:
<
<
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 6 op
>
>
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 0 op
 
Tiedonhakumenetelmät    
Johdatus koneoppimiseen    
Algoritmien suunnittelu    
Changed:
<
<
Tiedon louhinta x 6
>
>
Tiedon louhinta    
 
Todennäköisyysmallit    
Changed:
<
<
>
>
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Tiedekunnan pakolliset opinnot (Seminaari, HOPS, työelämäorientaatio...)_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 16 op
     
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
Gradu/Diplomityö_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% 40 op
 

-- HannaWesterlund - 11 Feb 2008 \ No newline at end of file

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback