Difference: HltPath1PhLt (1 vs. 2)

Revision 22008-02-11 - HennaRiikkaLaitinen

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="HltDegreeRequirementPage"

Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisalaksi kieliteknologia

Opintojakso x op
<-- /editTable -->
Deleted:
<
<
Tausta: %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
KPK-suuntautuminen: %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
%EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }% %EDITCELL{ "label, 0" }%
 
Valmentavat opinnot_ %EDITCELL{ "label, 0" }% - %EDITCELL{ "label, 0" }% yht 24 op
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    

Revision 12008-02-11 - HannaWesterlund

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="HltDegreeRequirementPage"

Kieliaineiden opiskelija, erikoistumisalaksi kieliteknologia

Opintojakso x op
Tausta:    
KPK-suuntautuminen:    
     
Valmentavat opinnot_ - yht 24 op
Fonetiikan perusteet    
Kielitieteen perusteet    
Syntaksin harjoitukset x 3
Fonologian ja morfologian harjoitukset x 3
Kieliteknologian johdanto x 6
Ohjelmoinnin perusteet x 3
XML x 3
Skriptiohjelmointi    
Morfologinen jäsennys    
Syntaktinen jäsennys    
Kieliaineistojen tilastomenetelmät x 3
Puheen akustiikka x 3
Kielitypologia    
Monikielisten dokumenttien hallinta    
     
Pakolliset opinnot_ - yht 20 op
Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät x 4
Luonnollisen kielen käsittely x 4
Puheteknologian foneettiset menetelmät x 4
Monikielinen kieliteknologia x 4
Kielen tilastollinen mallinnus x 4
     
Vapaavalintaiset opinnot_ - yht 18 op
Tietojenkäsittelytieteen moduulin kurssit humanistisen tdk:n
ja käyttäytymistieteellisen tdk:n opiskelijoille
   
Monikielinen kieliteknologia 401272-kurssin sisältö (lähes) ja uusi nimi    
Monikieliset korpukset ja konekäännös    
Ontologiat    
Dialogin mallinnus    
Puhesynteesi    
Puheentunnistus    
Kieliopin rakentaminen x 6
Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria x 6
Kieliteknologisten sovellusten evaluointi x 6
Muu vapaavalintainen osio    
     
TKK Tutkinnon vapaavalintaiset opinnot_ - yht 0 op
     
HY/TKTL Tietojenkäsittelytieteen moduuli_ - yht 6 op
Tiedonhakumenetelmät    
Johdatus koneoppimiseen    
Algoritmien suunnittelu    
Tiedon louhinta x 6
Todennäköisyysmallit    
<-- /editTable -->

-- HannaWesterlund - 11 Feb 2008

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback