Difference: FrameElementVisitor ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

visitor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Drop_in_on

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai ryhmä, joka saapuu vierailupaikkaan jonkin tarkoituksen vuoksi
  • ESIM: Kotimatkalla oli hän POIKENNUT kantakahvilaansa, missä oli vallinnut erinomainen joulutunnelma. (Drop_in_on)

Esiintyy kehyksissä

Drop_in_on

-- NiinaVai - 2015-02-17

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback