Difference: FrameElementTrajectorEntity ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

trajector_entity

  • TYYPPI: ydinelementti Temporal_collocation-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, joka on olemassa jossain ajan pisteessä
  • ESIM: Temppeli kohoaa ilmoille tämän ANTIIKIN kaupungin keskustasta ja sen mahtava neliönmuotoinen koroke leikkaa kreikkalaisen teatterin, johon roomalainen kulttuuri painoi ensimäiset merkkinsä. (Temporal_collocation)

Esiintyy kehyksissä

Temporal_collocation

-- NiinaVai - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback