Difference: FrameElementTrajector ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

trajector

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Goal

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti, jonka tulkitaan olevan liikeessä
  • ESIM: Finnairin toinen lento SAVONLINNAAN lennetään lauantaina iltapäivisin. (Goal)

Esiintyy kehyksissä

Goal

-- NiinaVai - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback