Difference: FrameElementTotal ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

total

  • TYYPPI: ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kokonaisuus tai ryhmä, johon jokin osa tai yksikkö kuuluu
  • ESIM: Heti Eero Erkon kuoltua lehden vajaalukuinen johtokunta nimitti vastaavaksi päätoimittajaksi V. V. Tuomiojan, joka KUULUI edistyspuolueen johtaviin poliitikkoihin, ja toiseksi päätoimittajaksi Eljas Erkon. (Be_subset_of)

Muita huomioita

  • eroaa elementistä whole

Esiintyy kehyksissä

Be_subset_of, Inclusion

-- NiinaVai - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback