Difference: FrameElementTopic ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

topic

  • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: suhtautumisen kohde, puheen, tekstin tai muun vastaavan teema yleisen aihepiirin tasolla.
  • ESIM: On silti tärkeätä OPPIA suvun, perheen tai etnisen identiteetin merkityksestä Blochin tutkijanuralle . (Becoming_aware)
    Nykyajasta hän ei hakemallakaan löydä mitään KRITISOITAVAA. (Judgment_communication)
    Kehotan aina oppilaita TUTKIMAAN kuvataidetta ja kuvan vaikutusta katsojaan . (Research)

Esiintyy kehyksissä

Annoyance, Attempt_suasion, Awareness, Be_in_agreement_on_action, Be_in_agreement_on_assessment, Become_silent, Becoming_aware, Bragging, Candidness, Certainty, Chatting, Cogitation, Coming_to_believe, Commitment, Communication, Communication_manner, Communication_noise, Complaining, Contacting, Court_examination, Discussion, Emotion_active, Emotion_directed, Emotion_heat, Emotions_success_or_failure, Expectation, Information, Judgment, Judgment_communication, Judgment_direct_address, Just_found_out, Make_agreement_on_action, Memory, Opinion, Predicting, Prevarication, Questioning, Request, Research, Reveal_secret, Silencing, Social_interaction_evaluation, Speak_on_topic, Statement, Telling, Text, Topic, Volubility

-- JuhaLuu - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback