Difference: FrameElementTimePeriod ( vs. 1)

Revision 12015-02-18 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

time_period

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Temporal_subregion

Määritelmä

  • KUVAUS: ajanjakso, josta toinen erikseen mainittu ajanjakso muodostaa osan.
  • ESIM: Käänne parempaan tapahtui kauden LOPULLA syyskuun huutokaupoissa, joissa hinnat pomppasivat ylös. (Temporal_subregion)

Esiintyy kehyksissä

Temporal_subregion

-- JuhaLuu - 2015-02-18

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback