Difference: FrameElementSupplier ( vs. 1)

Revision 12015-02-17 - heidihal

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

supplier

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Supply

Määritelmä

  • KUVAUS: Toimittaja tai välttäjä, jonka siirtää hallussaan olevan omaisuuden jollekin toiselle
  • ESIM: Pitkän aikavälin näkemys tarkoittaa sijoittajaa, joka VARUSTAA telakan nykyaikaisella tekniikalla ja korvaa ne vanhentuneet vesillelaskurampit, joista parhaillaan keskustellaan. (Supply, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Supply -- HeidiHal - 2015-02-17

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback