Difference: FrameElementSourceOfRelationship ( vs. 1)

Revision 12015-02-05 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

source_of_relationship

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Personal_relationship

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa mitä kautta / mistä syystä ihmissuhteen osapuolet tuntevat toisensa.
  • ESIM: Apuna tässä on tietenkin sekin, että monet ovat vanhastaan hyviä KAVEREITA keskenään. (Personal_relationship)

Esiintyy kehyksissä

Personal_relationship

-- JuhaLuu - 2015-02-05

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback