Difference: FrameElementSoughtPhenomenon ( vs. 1)

Revision 12015-02-05 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

sought_phenomenon

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Reading_activity ja Reading_perception

Määritelmä

  • KUVAUS: luettavasta tekstistä haettu oleellinen osa.
  • ESIM: Lehdestä he SELAAVAT korkeintaan televisio-ohjelmat ja sarjakuvat , jos se sattuu käteen tarttumaan. (Reading_perception)

Muita huomioita

Raja kehysten Reading_activity ja Reading_perception välillä on epäselvä. Periaatteessa tämä voi olla kummasta vain.

Esiintyy kehyksissä

Reading (nykyään Reading_perception/Reading_activity)

-- JuhaLuu - 2015-02-05

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback