Difference: FrameElementSet ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

set

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa lukumäärän muutosta kuvaavassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: Joukko, jonka lukumäärä kasvaa tai pienenee (tai kasvatetaan/vähennetään).
  • ESIM: Osa-aikaisuusaste nousi kaikissa toimipaikkojen kokoluokissa, kun tavallisesti kauppaliikkeiden koon kasvaminen johtaa osa-aikaisten työntekijöiden määrän LISÄÄNTYMISEEN. (Proliferating_in_number)
    Japanilaisissa lehtitiedoissa kerrotaan, että Pohjois-Korean elintarvikevarastot ovat HUPENEMASSA. (Proliferating_in_number)

Muita huomioita

Ensiksi mainittu esimerkki annotoitu virheellisesti kausatiiviseen kehykseen Cause_proliferation_in_number.

Esiintyy kehyksissä

Cause_proliferation_in_number, Proliferating_in_number

-- JuhaLuu - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback