Difference: FrameElementServiceProvider ( vs. 1)

Revision 12015-02-03 - JuhaLuu

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

service_provider

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Businesses

Määritelmä

  • KUVAUS:työntekijä tai ammattinimike, jotka työskentelevät yrityksessä ja jonka kautta yrityksen toiminta määrittyy
  • ESIM: Hän on aikaisemmin ollut yksityisessä KONSULTTIFIRMASSA selvittämässä moottoriteiden ympäristövaikutuksia . (Businesses)

Muita huomioita

Esimerkki haettu Korpista hyvien annotaatioiden puuttuessa. Ei toimi kovin hyvin suomeksi, oikeastaan relevantti on vain määriteosa konsultti- joka englannissa ilmaistaisiin erillisenä sanana.

Esiintyy kehyksissä

Businesses

-- JuhaLuu - 2015-02-03

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback