Difference: FrameElementResultingAction ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

resulting_action

  • TYYPPI: ydinelementti Manipulate_into_doing-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: teko, johon manipuloija pyrkii toista henkilöä suostuttelemaan ja johon hän lopulta mahdollisesti ryhtyy
  • ESIM: Nabijevin mukaan häntä KIRISTETTIIN allekirjoittamaan eroilmoitus sillä uhalla, että muuten hänet ja hänen henkivartijansa tapettaisiin. (Manipulate_into_doing)

Esiintyy kehyksissä

Manipulate_into_doing

-- NiinaVai - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback