Difference: FrameElementResultantAction ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

resultant_action

  • TYYPPI: ydinelementti Giving_in-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: toiminta, johon henkilö suostuu tai ei suostu taivuttelun tuloksena
  • ESIM: Kun ei isä SUOSTUNUT sellaista ostamaan, käytti poika kaikki keinot taivuttaakseen isän. (Giving_in)

Esiintyy kehyksissä

Giving_in

-- NiinaVai - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback