Difference: FrameElementRepresentative ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

representative

  • TYYPPI: ydinelementti Appeal-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka tuomitun edustajana vetoaa oikeuteen
  • ESIM: Iveyn asianajajilta evättiin mahdollisuus VALITTAA tuomiosta, mutta heillä on mahdollisuus jättää anomus uudelleenkäsittelystä Lontoon valitustuomioistuimeen. (Appeal)

Esiintyy kehyksissä

Appeal

-- NiinaVai - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback