Difference: FrameElementRelativeLocation ( vs. 1)

Revision 12015-02-16 - niinavai

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="FrameNetElements"

relative_location

  • TYYPPI: reunaelementti paikkoihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jonkin entiteetin sijaintia epämääräisemmin, itse alue ilmaistaan suhteessa entiteettiin
  • ESIM: Ranska jatkoi varhain maanantaina ydinkokeitaan räjäyttämällä noin 110 kilotonnin ydinlatauksen Fangataufan ATOLLILLA Mururoan eteläpuolella . (Natural_features)

Muita huomioita

  • eroaa elementeistä place ja location

Esiintyy kehyksissä

Biological_area, Buildings, Containers, Isolated_places, Locale_by_use, Natural_features, Political_locales, Roadways

-- NiinaVai - 2015-02-16

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback